Rijksoverheidslogo

Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Vanaf 18 december 2014 bestaat het Nationaal Kenniscentrum alternatieven voor dierproeven (NKCA) niet meer. Op die datum is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) in werking getreden. Hiermee is de Europese richtlijn (2010 /63/EU) ‘betreffende dierproeven in wetenschappelijk onderzoek’ ingevoerd in de nationale wetgeving in Nederland. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het organisatorische model voor de beoordeling van dierproeven is gewijzigd. Nieuwe taken en bevoegdheden zijn benoemd en belegd, waarbij twee nieuwe instanties een belangrijke rol spelen de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité dierproevenbeleid (NCad).

muis letter V

De taken van het NCad overlappen voor een deel de taken die het NKCA uitvoerde. Om de krachten te bundelen, is besloten een aantal van de taken van het NKCA onder te brengen bij het NCad. Een deel van de werkzaamheden van het NKCA worden ondergebracht bij de samenwerkingspartners: de Universiteit Utrecht en het RIVM.

Onderwijs bij Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht (UU) blijft het onderwijs en nascholing op het vlak van 3V-alternatieven voor dierproeven verzorgen. Ook geeft de UU advies hierover. Met de nieuwe wet moet het onderwijs en permanente nascholing van professionals aan nieuwe wettelijke regels voldoen. De UU maakt zich sterk voor een goede inbedding van het onderwijs en bevordering van de gewenste professionele attitude bij degenen die zich met dierproeven en alternatieven bezighouden in het nieuwe vergunningenstelsel.

Coördinerende rol RIVM

Het RIVM speelt een coördinerende rol bij de bevordering van de acceptatie en implementatie van 3V-methoden binnen (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de risicobeoordeling van chemische stoffen en de veiligheid en kwaliteitsbewaking van geneesmiddelen, waaronder vaccins. Dit sluit aan bij het toegepast onderzoek van het RIVM naar de ontwikkeling van 3V-methoden die toepasbaar zijn binnen diverse wettelijke kaders.

Centrale Commissie Dierproeven

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om vergunningen voor het verrichten van dierproeven te verlenen.

De wettelijke taken van de CCD zijn:

  • Verlenen van een vergunning voor een zogenaamd project (één of meer dierproeven);
  • Het erkennen (en intrekken van erkenning) van Dierexperimentencommissie (DEC’s);
  • Het geven van richtlijnen/richtsnoeren voor de toetsing door DEC’s;
  • Afhandeling WOB-verzoeken, bezwaar- en beroep procedures.

Meer informatie over de CCD vindt u op de website www.zbo-ccd.nl

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Dit NCad heeft een brede, inhoudelijke, adviserende en organiserende functie.

De wettelijke taken van het NCad zijn:

  • Adviseren van de Minister/de Staatssecretaris, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de (nieuwe) Instanties voor Dierenwelzijn (IvD) over de aanschaf, fok, huisvesting, verzorging en het gebruik van dieren in proeven;
  • Verspreiden van de beste praktijken;
  • Uitwisselen van informatie met nationale comités van andere lidstaten over het functioneren van de IvD ’s, over de beoordeling van projectvoorstellen en over het verspreiden van de beste praktijken binnen de EU.

De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) kan nog andere taken opdragen aan het NCad. Zo heeft de staatssecretaris van EZ al aangegeven dat zij het NCad zal opdragen Nederland meer internationaal te profileren op het terrein van alternatieven voor dierproeven. Ook wordt gedacht aan een rol bij communicatie en bij het formuleren van eisen en certificering van educatie en training van personen die bij dierproeven betrokken zijn.

Meer informatie over het NCad vindt u op de website www.ncadierproevenbeleid.nl

Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Van 2009 tot en met 2014 heeft het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) de toepassing van 3V-alternatieven voor dierproeven gestimuleerd door kennisuitwisseling tussen professionals te bevorderen en samen te werken aan de Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven. Door de inwerktreding van de herziene Wet op de dierproeven (Wod) bestaat het NKCA niet meer sinds december 2014. De informatie op deze website wordt niet meer bijgehouden en is dus niet meer actueel.hier 

Algemene informatie over proefdieren

Deze website was gericht op professionals die zich bezighouden met het zoeken naar en het implementeren van alternatieven voor dierproeven. Bent u op zoek naar meer algemene informatie over proefdieren? Kijk dan op de websites van Proefdiervrij, De Dierenbescherming of Stichting Informatie Dierproeven.

.

NKCA is opgeheven

Sinds 18 december 2014 bestaat het NKCA niet meer. Kijk op de website van de CCD en NCad voor de laatste stand van zaken rond vergunningen voor dierproeven en het vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) daarvan. Deze website wordt vanaf 22 december 2014 niet meer geactualiseerd.

Nieuws

22 december 2014 Op 9 december 2014 is het besluit van de Staatsecretaris van Economische Zaken tot intrekking van het Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven gepubliceerd in de Staatscourant. Lees het besluit in de Staatscourant.

22 december 2014 Op 18 december heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwsbrief verstuurd over de gevolgen van de inwerktreding van de herziene Wod. Lees de nieuwsbrief.

Meer nieuws

Agenda

Omdat het NKCA niet meer bestaat wordt de agenda niet langer bijgehouden.

Achtergrondinformatie

Reactie Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven aan staatssecretaris Dijksma op rapport Technopolis Analyse Businesscase.

Advies Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven aan staatssecretaris Dijksma over dieren in voorraad gedood.

Reactie Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven op Plan van aanpak Dierproeven en Alternatieven.

Het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) kwam in 2011 voor het eerst bijeen. Een overzicht van de activiteiten van het RODA van 2011 tot en met 2013.

Top 5 prioriteiten voor nationale samenwerking op internationaal speelveld van 3V's. Briefrapport 'Samen staan we sterk'.

Jaaroverzicht NKCA 2013

Briefrapport 3D-printing, een nieuwe dimensie voor de 3V's. Over 3D-printing, innovatie en alternatieven voor dierproeven.

Boek De V van Verhalen. Persoonlijke verhalen over het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven.

Brochure Monitoring en evaluatie van dierproeven en 3V-alternatieven. Hoe breng je dat in beeld? 

Rapport 'Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland'. NKCA, maart 2013.

Zo doende 2012;jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren (februari 2014)

Europese Richtlijn 2010/63/EU voor de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

NKCA rapport 'Netherlands Perspective on 3R'

Actieplan Alternatieven en Dierproeven 2011-2021

Opbrengst ZonMw programma's op Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven; analyseperiode 2001-2011

'De eerste etappe, een eerste evaluatie van het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA)'

'Samen vervangen, verminderen en verfijnen. Programmeringsstudie Alternatieven voor dierproeven'

RIVM Interspecies website