Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Kennis

Kennis delen

Het NKCA gaat een 3V-kennispartneroverleg opzetten, waarin de belangrijkste 3V centra en onderzoeksinstituten vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste werkzaamheden van dit overleg zijn het adviseren van het NKCA en het ondersteunen en (helpen) structureren van het delen van kennis. De kaders hiervoor worden gevormd door de prioritaire gebieden die zijn aangemerkt in de Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven.

Een belangrijk doel van het NKCA is om de gewenste paradigmashift te bevorderen. Dit doel is altijd op de achtergrond aanwezig en speelt een belangrijke rol binnen de communicatie van het NKCA en participatie binnen overlegstructuren en vergaderingen. De paradigmashift betreft diverse gebieden: biomedisch- en vaccinonderzoek en de risicobeoordeling van stoffen.

Website

Deze NKCA website is in 2011 gelanceerd en in augustus 2012 geheel vernieuwd om kennisdeling tussen de samenleving, bedrijfsleven, overheid en onderzoekers vanuit verschillende disciplines te vergemakkelijken. Uitbreiding in de toekomst zal vooral gericht zijn op mogelijke toepassers van 3V-alternatieven. U kunt hier kennis nemen van de meest actuele ontwikkelingen rondom onderzoek, validatie en 'best practices'. Professionals worden uitgenodigd hun kennis en ervaring in te brengen, zodat interactief wordt gewerkt aan kennisopbouw, -vastlegging en toegankelijkheid. De website is een belangrijk middel om kennis te delen door professionals te faciliteren.

Digitale nieuwsbrief

Gekoppeld aan de website verstuurt het NKCA op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief. Meld u kosteloos aan voor deze nieuwsbrief!

Wie-wat-waar 3V-gids

Het NKCA heeft een overzicht gemaakt van organisaties in Nederland die direct of zijdelings betrokken zijn bij onderzoek naar 3V-alternatieven. Dit overzicht is beschikbaar op deze website, maar persoonsgegevens worden offline door het NKCA beheerd. Ook de Nederlandse bijdrage in internationale regelgevende organisaties is in kaart gebracht om onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen. Het doel is de effectiviteit van de Nederlandse bijdrage aan het internationale dierproeven- en 3V-alternatievenbeleid te verhogen.

.